Black Beetle Larvae

  • Scientific name:Zophobas morio
  • Size:100g
  • Breeding season:all year around
  • CITES:non