Brazilian Rainbow boa

  • Scientific name:Epicrates cenchria cenchria
  • Size:baby
  • Breeding season:all year around
  • CITES:yes