Egyptian Spiny-tailed lizard

  • Scientific name:Uromastyx aegyptius
  • Size:baby
  • Breeding season:all year around
  • CITES:yes