Giant African Mantis

  • Scientific name:Sphodromantis viridis
  • Size:according to their instar
  • Breeding season:all year around
  • CITES:non