Giant Day gecko

  • Scientific name:Phelsuma m. grandis
  • Size:baby
  • Breeding season:all year around
  • CITES:none