Mexican Redknee Tarantulas

  • Scientific name:Brachypelma smithi
  • Size:Baby 2-3cm
  • Breeding season:all year around
  • CITES:non