Prehensile Tailed skink (Monkey Tailed Skink)

  • Scientific name:Corucia zebrata
  • Size:baby
  • Breeding season:all year around
  • CITES:yes