Siberian Chipmunk

  • Scientific name:Tamias (Eutamias) sibiricus
  • Size:baby
  • Breeding season:all year around
  • CITES:none